Adborth a dderbyniwyd gan athrawon trwy ebost

Annwyl Tim, Diolch o galon am ddod i mewn i weld Blwyddyn 9 ddydd Iau. Unwaith eto, roedd eich sgyrsiau’n agoriad llygad i’r disgyblion am eu dyfodol byd-eang ac roedd eu hymateb i’ch negeseuon yn dda iawn. Yn dilyn eich sgyrsiau rydym wedi trafod eich cyfraniad gyda phob dosbarth ym Mlwyddyn 9 ac maen nhw wedi ei drafod mewn grwpiau ac wedi ysgrifennu am yr hyn maen nhw wedi’i ddysgu. Rydym hefyd wedi gwylio’r clipiau hynod ddefnyddiol. Roedd rhai o’r disgyblion yn benderfynol iawn y dylwn i roi arwydd ‘Yr Adran Ryngwladol’ ar y drws ac mae’n rhaid i mi hefyd osod poster neu ddau am les pays francophones! 

-------------------------------

Annwyl Tim, Diolch yn fawr iawn am yr e-bost hyfryd isod, ac am y sgyrsiau a roesoch i’n disgyblion Blwyddyn 7 ac yn enwedig i ddisgyblion Blwyddyn 9! Mae cryn nifer ohonynt wedi gwneud pwynt o alw i mewn i’m gweld i yn ystod eu cyfnodau egwyl i ddweud eu bod yn ystyried gwneud Ffrangeg erbyn hyn. Roedd y disgyblion oedd eisoes am wneud Ffrangeg wedi cael y sgyrsiau’n ddiddorol hefyd.

Credaf fod y negeseuon yn hynod o bwerus pan fyddant yn dod o’r "byd go iawn", fel y dywedwn ni, ac rydych yn cyflwyno eich sgwrs gyda brwdfrydedd mawr. Diolch hefyd am y dolenni a’r syniadau i ni eu datblygu. 

--------------------------------

Dim ond eisiau rhoi gwybod i chi mor ddiolchgar oeddem ni eich bod wedi rhoi o’ch amser i ymweld â’n hysgol.  Roeddwn wrth fy modd yn gwrando arnoch chi’n siarad gyda’r disgyblion ac rwy’n argyhoeddedig bod hyn wedi cael effaith bositif ar eu safbwyntiau nhw am astudio iaith.

Rydym yn cynnal noson opsiynau heno a byddaf yn defnyddio rhai o’ch syniadau wrth drafod gyda’r rhieni.  Yn fwy na dim, roeddwn wrth fy modd gyda’r ffordd y dywedwch wrth y disgyblion eu bod nhw’n creu eu brand eu hunain ac y dylai hwn fod yn frand rhyngwladol.  Rwy’n bwriadu arwain gyda’r syniad hwn!

-------------------------------

Dim ond eisiau rhoi gwybod i chi fy mod wedi dod i’r ysgol yn llawn brwdfrydedd heddiw, yn wên o glust i glust ar ôl noson opsiynau neithiwr. Sôn am lwyddiant!

Roedd fy nghydweithwyr a’r uwch reolwyr yn dweud mor brysur yr oeddem ac mai gennym ni oedd y rhes hiraf o rieni a disgyblion yn aros i gofrestru i wneud Ffrangeg ym mlwyddyn 10. Yn sicr, ni oedd canolbwynt y sylw. Arweiniais gydag un o bwyntiau allweddol Tim, sef bod pob disgybl yn cael ei eni’n frand a bod angen iddyn nhw adeiladu a datblygu’r brand hwnnw er mwyn llwyddo mewn bywyd.

Mae fy nghydweithiwr wedi bod yn defnyddio strategaethau o bob math i danio brwdfrydedd blwyddyn 9 am y TGAU ac rwy’n siŵr bod hyn yn dechrau talu ffordd. Rwy’n argyhoeddedig hefyd bod ymweliad Tim â’n hysgol yn ddiweddar wedi cael effaith enfawr ar godi proffil ieithoedd.

Felly diolch o galon i chi am drefnu’r ymweliad gan Tim.

FaLang translation system by Faboba