Enghreifftiau o adborth ysgrifenedig gan athrawon ar y diwrnod

"Rwyf bob amser yn edrych ymlaen at ein hymweliadau gan Tim. Rwy'n gwybod ei fod yn mynd i ennyn diddordeb y disgyblion o'r dechrau i'r diwedd. Mae Tim "yn cadw pethe’n real" ac yn siarad gyda'r disgyblion fel oedolion ifanc, sef yr hyn ydyn nhw.

Mae cynnwys sgyrsiau Tim yn llawn gwybodaeth, yn ddiddorol ac yn gyfoes. Mae'n gallu bod yn berthnasol iawn i'r disgyblion ac mae'n gallu gwneud iddyn nhw feddwl am ieithoedd mewn ffordd nad oedden nhw erioed wedi'i hystyried. Yr hyn sy'n arbennig o ddiddorol i mi yw sut y mae Tim yn dangos y ffyrdd y gall ieithoedd agor drysau ym mhob agwedd o'ch bywyd.

Cafodd un disgybl a oedd yn bendant ddim yn mynd i ddewis iaith TGAU oherwydd ei bod am fod yn fiolegydd morol ei synnu’n llwyr gan Tim a ddywedodd wrthi sut y gallai hi wneud i ieithoedd weithio iddi hi. Mae'r ddynes ifanc yma erbyn hyn yn dod i'm gweld y rhan fwyaf o ddyddiau gyda geiriau Ffrangeg y mae hi wedi ymchwilio iddynt am fioleg morol ac mae hi hefyd wedi dewis TGAU Ffrangeg.

Rhoddodd geiriau Tim yn bendant waith cnoi cil i lawer o’r disgyblion nad oedd ganddynt unrhyw fwriad o ddilyn iaith cyn y sgwrs, gan benderfynu dewis hynny yn nes ymlaen. Rydym eisoes yn edrych ymlaen at groesawu Tim yn ôl i'n hysgol y flwyddyn nesaf er mwyn ein helpu gyda'n hymdrech i gynyddu'r nifer sy'n astudio ITM. "

"Yn wir wedi mwynhau'r sgwrs fel y gwnaeth y disgyblion. Fe wnaeth Tim iddyn nhw weld ieithoedd mewn ffordd wahanol. Roedd y cynnwys yr union beth yr oeddwn yn chwilio amdano".

"Roedd y sgwrs yn ddiddorol iawn. Y plant yn ymateb yn eithriadol o dda".

"Byddaf yn parhau i atgyfnerthu’r neges gan Tim wrth i ddisgyblion wneud eu dewisiadau".

"Noson dewisiadau - bydd yn cynnwys hanesion ac ystadegau a grybwyllwyd gan Tim”

"ennyn diddordeb y disgyblion o ddifrif"

"wedi'i gyflwyno'n dda iawn, yn glir ac yn gryno"

"Cyflwyniad ardderchog - roedd yn ei wneud yn real i'n disgyblion ac yn gwneud iddyn nhw ystyried syniadau o safbwynt newydd. Rhyngweithiol a phersonol iawn ".

"Llawn symud, bywiog, llawn gwybodaeth - diddorol iawn. Bydd yn cael ei raeadru i’r adran Almaeneg a bydd yr uwch dîm arwain yn cael gwybod. Byddem yn croesawu Tim yn ôl gymaint o weithiau ag y byddai ar gael. Merci beaucoup!!"

"Roedd y disgyblion yn gadarnhaol iawn wedyn ac fe wnaeth iddynt ail-ystyried eu dewisiadau ar gyfer TGAU. Chwarae rôl yn diddanu’r disgyblion a’r straeon yn ei gadw yn real".

"Sgwrs wych - y disgyblion wedi ymgolli a newid eu hagwedd at ieithoedd - diddorol dros ben"

"Yn ysgogol iawn - mae brwdfrydedd Tim wedi gwneud argraff arna i".

"Cynnwys gwych - 3edd flwyddyn yn olynol. Cynyddodd Tim uchelgais disgyblion nad oeddent yn ystyried ieithoedd".

"Byddaf yn defnyddio strategaeth Tim mewn gwersi dewisiadau"

"Roedd Tim yn frwdfrydig a bu'n trafod ein hamcanion cyn y sgwrs ac wedyn, cyn dechrau sesiwn 2".

"Roedd y cynnwys a’r cyflwyno wedi eu gosod ar lefel yr oedd y disgyblion yn ei deall".

"Ennyn diddordeb mawr ac yn rhyngweithio'n dda gyda’r disgyblion ar lefel bersonol"

"Diolch i Tim am ei amser a'i gyflwyniad difyr a digon i'r staff a'r disgyblion ei ystyried".

FaLang translation system by Faboba